معجزه اتحاد هماهنگی و همدلی جهت رسیدن به هدف

معجزه طرح و نقشه و تدبیر با اتحاد هماهنگی همبستگی و همکاری برای رسیدن به هدف در این جمعیت مورچگان شگفت انگیز است.

این درسی است برای ما انسان ها. 

آنها برای طی این مسیر و رسیدن به غذا ( عسل) با خود رشته زنجیری چنین طولانی ساخته اند و غذا را به لانه خود منتقل می کنند.

چه تعدادی که از بدن خود بعنوان پل استفاده کردند تا دیگران از روی آنان عبور کنند و غذا را به خانه منتقل کنند تا بعد همه از آنان استفاده کنند.

بله این یک جمعیت مورچه های هوشمند و زیرک هستند که برای منافع جمعی از منافع شخصی خود گذشته اند.

این اتفاقی است که در دفاع مقدس ما رخ داد چه جوانان رشیدی که در تنگناهای سخت برای دفاع از وطن و مردم و جلوگیری از نفوذ دشمن به خاک مقدس ایران بروی مین ها خوابیدند تا دیگران از روی انها عبور کنند.

حال جنگ دیگری در حال وقوع است جنگ نرم اقتصادی فرهنگی و سیاسی ما باید همه با هم متحد هماهنگ و منسجم شویم برای حفظ منافع ملی و وطن ... 


@proffessorkarami


#بنیاد_ملی_سبک_زندگی_سالم 

#پروفسور_کرمی 

/ 0 نظر / 87 بازدید