تراریخته کردن ایران ریشه درکجا دارد؟

به سخنان این کارشناس مسایل امنیتی خوب و دقیق گوش دهید. تراریخته کردن ایران ریشه درکجا دارد؟ نفوذ در مراکز دانشگاهی و علمی بعنوان پیشرفت و توسعه ولی هدف ضربه زدن به ایران.

@proffessorkarami

‍ چگونه سیاستهای کشور به سمت توسعه #کشت_محصولات_تراریخته، #کشت_فراسرزمینی و موضوع #نکاشت سوق داده می شود؟ 

⬅️مهمترین هدف جنگ اقلیمی و جنگ آب چیست؟


⬅️بحران چگونه توسط جاسوسان به #بحران_نمایی، #ادارک_سازی و مهندسی افکار تبدیل خواهد شد؟


⬅️#اولویتها و سیاستها در حوزه کشاورزی و امنیت عذایی چگونه تعیین و جابجا می شوند؟


⬅️چرا ایران را میخواهند به سمت کشت فراسرزمینی و محصولات تراریخته سوق دهند؟


⬅️چگونه می توان تشخیص داد در حوزه تراریختگی شبکه جاسوسی وجود دارد یا نه؟ چه ارتباطی بین جاسوسان با #برجسته_سازی، #تصمیم_سازی و #تعیین_اولویت ها برای #کشاورزی و #امنیت_غذایی کشور از طریق #تراریخته ها وجود دارد؟

/ 0 نظر / 89 بازدید