با اعتماد به محصولات تراریخته به کجا میرویم

با اعتماد به محصولات تراریخته به کجا میرویم. گزارش مستند و علمی منتشر شده در ۳ فروردین ۱۳۹۷. گزارش کامل را در آدرس زیر مطالعه فرمایید.


@proffessorkarami


http://zanjansahar.ir/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C/

/ 0 نظر / 75 بازدید