مراقب گرگ درونت باش که تو را ندرد؟

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

مراقب گرگ درونمان باشیم که بسیار خیره سر است و ما را به تباهی می برد. خودمان را بسازیم. اگر انسانی خود ساخته نباشد پست و مقام، قدرت، ثروت، شهرت و شهوت چون گرگی سرانجام او را خواهد درید.

/ 0 نظر / 86 بازدید