گزارشی در باره مخالفت های در حال افزایش مردم اروپا با محصولات تراریخته.

https://t.me/proffessorkarami

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

گزارشی در باره مخالفت های در حال افزایش مردم اروپا با محصولات تراریخته. خوشبختانه با ارتقا آگاهی مردم ایران همه با واردات و کشت و مصرف این محصولات مخالف هستند. مردم محصولات سالم و ارگانیک می خواهند.

/ 0 نظر / 119 بازدید