کدبندی بین المللی محصولات کشاورزی

متاسفانه در کشور ما محصولات کشاورزی کد بندی ندارند ولی تلاش داریم اجرا شود. کلا 3 نوع محصول کشاورزی در بازار موجود است: محصولات نوع اول یا 1- محصولات کشاورزی متداول که برای تولید آنها از سموم و کودهای شیمیایی استفاده می شود این محصولات لا کد 4 رقمی که با 3 یا 4 شروع می شوند مشخص می شوند. 2- محصولات کشاورزی ارگانیک که برای تولید آنها هیچگونه سم یا کود شیمیایی استفاده نمی شود و سالم ترین محصولات هستند و با کد 5 رقمی که ابتدای آن 9 است مشخص می شوند. 3- محصولات غذایی تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی که با کد 5 رقمی که ابتدای آن 8 است مشخص می شوند. 

/ 0 نظر / 99 بازدید