رمز گشایی مخالفت سران تراریخته با عضویت در . کنوانسیون UPOV.

نامه گروهی از اساتید اقتصاد کشاورزی از رمز گشایی مخالفت سران تراریخته با عضویت در

. کنوانسیون UPOV. حتما بخوانید تا در تور فریب بازی های سیاسی این افراد منفعت طلب نیافتید. 


مراقب و هشیار باشیم در دام بازی های سیاسی نفوذی ها و بازیزگران منفعت طلب نیافتیم . نامه جمعی از اساتید اقتصاد کشاورزی در رمز مخالفت سران تراریخته با کنوانسیون UPOV آنانی که از این مسئله زود ذوق زده شدند بیشتر مراقب باشند و کمی در اظهار نظر ها صبور و شکیبا باشند و موضوعات را عمیق تر تحلیل نمایند.


مقاله در زیر


http://www.qudsonline.ir/news/593031/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87


/ 0 نظر / 78 بازدید