سر کرده تراریخته و سازنده برنج تراریخته؟! نایب رئیس کمیته اخلاق زیستی بونسکو؟

هشدار ؟ سر کرده تراریخته و سازنده برنج تراریخته؟! نایب رئیس کمیته اخلاق زیستی بونسکو و متخصص سرطان هم شده است؟ واقعا اینها تا کجا نفوذ کرده اند؟ 90% مردم مخالف می فرمایند کشاورزان استقبال می کنند؟!


پست بعدی در این مورد و بیانیه بنیاد در کانال زیر را مطالعه کنید


https://t.me/proffessorkarami


منبع خبر :

https://www.mehrnews.com/news/4220170/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86

/ 0 نظر / 102 بازدید