ارزش زیست فناوری و مهندسی ژنتیک


مراقب باشیم هرگز با دانش و علوم و فناوری ها مخالفت و مبارزه نکنیم چون علم و دانش همسشه خوب و مفید است بلکه خطرات کاربردهای نا ایمن آنها را نقد کنیم.


https://t.me/proffessorkarami


/ 0 نظر / 103 بازدید