موضوع: برچسب گذاری محصولات تراریخته


معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: برچسب گذاری محصولات تراریخته

سلام علیکم

  احتراما،ً پیرو بخشنامه شماره ۱۹۹۷۹/۶۵۵/د مورخ ۲۹/۹/۹۳ در خصوص "دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی" خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص محصولات تراریخته ضمن رعایت مفاد دستورالعمل توسط تولید کنندگان و واردکنندگان، تبصره ذیل( صفحه ۳۲ دستورالعمل مذکور پس از بند ۱۵ )، به نحو مقتضی به اطلاع تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول رسانیده شود.

 تبصره۲- چنانچه برچسب گذاری دقیق مطابق این ضابطه بر روی محصولات تراریخته توسط وارد کنندگان و تولید کنندگان رعایت نگردد مجوزهای بهداشتی آنها توسط سازمان غذا و دارو تعلیق خواهد شد و در اختیار مراجع قانونی قرار داده می شوند.

ضمنا دستورالعمل برچسب گذاری محصولات تراریخته متعاقبا ارسال خواهد گردید.

دکتر وحید مفید- سرپرست اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

http://www.fda.gov.ir/item/4055

/ 0 نظر / 76 بازدید