مستند ممنوعه خیانت به کشور با شعار خدمت؟

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

مستند ممنوعه. در باره شبکه جاسوسی خطرناکی که با شعار حفاظت از محیط زیست و کشاورزی اهداف خائنانه ای داشتند. در این مستند به ترویج تراریخته هم اشاره می شود. وقت توجه جدی به مافیای تراریخته رسیده است.

/ 0 نظر / 82 بازدید