وضع گیم در ایران هشدار

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای درگزارشی از معضلات جامعه ایران درمقابل بازی های یارانه ای و عدم توجه به رده سنی آن می گوید. 

هرایرانی روزانه31دقیقه بازی می کند اماروزانه12 دقیقه مطالعه دارد


http://digiato.com/article/2018/07/01/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B6/

/ 0 نظر / 97 بازدید